• CONTRIBUTIEREGELS DES SWALMEN 2023/2024

  Het verenigingsjaar van DES Swalmen loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. Het bedrag van het lidmaatschap zal in de eerste weken van de zomer (juli/augustus) worden afgeschreven middels een (verplichte doorlopende) automatische euro-incasso van het door u opgegeven rekeningnummer. Mocht de contributie niet afgeschreven kunnen worden en dit ook niet kan na het sturen van een factuur (DES Swalmen berekent hiervoor  € 5,00 administratiekosten) dan hebben wij de mogelijkheid om u uit te sluiten van deelname aan activiteiten van onze vereniging.
  Het verhogen van de contributie zal tijdens een Algemene Ledenvergadering met toestemming van de leden worden vastgesteld. 

  De contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt:

  Aan het einde van elk seizoen is er de mogelijkheid om als spelend lid met functie, én als niet spelend lid met functie, het bedrag van € 22,50 terug te vragen.

  Aanmeldingen

  Aanmeldingen kunnen gericht worden aan de ledenadministratie middels een aanmeldingsformulier, zie <aanmelden lid>. Zodra plaatsing in een van de DES Swalmen teams mogelijk is, wordt de aanmelding formeel bij de KNVB gedaan. door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier en de automatische machtiging. De contributie die DES Swalmen afdraagt aan de KNVB voor haar leden bedraagt € 15,00 voor het lidmaatschap per (deel van een) verenigingsjaar. Dit bedrag is onderdeel van het contributie bedrag. Bij nieuwe aanmeldingen wordt eenmalig € 10,00 administratiekosten berekend.

  Afmeldingen

  Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk tot 1 juni schriftelijk per mail ledenadministratie@desswalmen.nl door te geven aan de ledenadministratie, zie ook <afmelden lid>. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van DES Swalmen is geen formele afmelding!

   

  Contributiesteun jeugdleden

  Jeugdleden die de contributie niet kunnen betalen, kunnen wellicht in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op deze pagina staat daarover meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/.

  Denkt u dat u hier gebruik van mag maken, stuur dan een mail naar vertrouwenspersoon@desswalmen.nl, dan nemen wij het met dit fonds op.