• Verslag Algemene Ledenvergadering

 • Verslag Algemene Leden vergadering  d.d. 25 oktober 2019
  De onderstaande leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering 2019;
  Jan Cox, Tuur Heynen, Marc Hendriks, Thijs Bonten, Alexander van Est, Fons Gereaedts, Jan Puper, Paul Dijcks, Ron Bergs, Loe Kluiymans, Bart Schouren, Jean Hiogmans

  1. Opening
   Voorzitter Hay Thijssen heet iedereen welkom en opent om 20.35 uur de algemene ledenvergadering. Hij vraagt de leden om een moment stilte voor de overleden leden en oud leden.

  2. Mededelingen bestuur
   De voorzitter geeft een uitleg betreffende de vertraging in de overgang van Lindeboom naar Amstel. Als alles goed verloopt gaat DES Swalmen op 1 juli 2020 over op Amstel. Verder geeft de voorzitter aan dat op 2 oktober 2019 een beetje verlaat een aandenken in de vorm van een beeldje door de KNVB aan DES Swalmen werd aangeboden ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan in 2017.

  3. Verslag vorige ledenvergadering
   Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het verslag van de ledenvergadering van 26 oktober 2018; er zijn geen vragen en aanvullingen daarmee wordt het verslag vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

  4. Jaarverslag
   Het jaarverslag wordt door secretaris voorgelezen en de leden hebben de gelegenheid tot vragen stellen. Er zijn geen vragen en zo wordt het verslag door de leden vastgesteld.
   De vertegenwoordiger van de afdeling Jeugd leest het jaarverslag van de jeugdafdeling voor. Ook hierover waren geen vragen en werd het verslag vastgesteld.

  5. Financieel verslag seizoen 2018-2019 door penningmeester.
   Penningmeester neemt het verslag van seizoen 2018-2019 met de leden door. Dit was zijn laatste financieel verslag.
   Er waren geen vragen, de voorzitter dankt de penningmeester voor zijn duidelijke verhaal en voor zijn werkzaamheden de afgelopen 7 jaar.

  6. Verslag financiële commissie
   Namens de financiële commissie doet Pierre van Avesaath verslag van de controle. De commissie heeft de boeken gecontroleerd en deze werd in orde bevonden. Met een compliment aan de penningmeester werd door de financiële commissie aan de vergadering voorgesteld om het bestuur en penningmeester decharge te verlenen. De vergadering ging akkoord. Aangezien Pierre van Avesaath aftredend is in 2019 werd aan de leden gevraagd om de vacature op te vullen. Karsten Keppers stelde zich beschikbaar om de komende 3 jaar zitting te nemen in de  financiële commissie.

   Overzicht aftreden financiële commissie is als volgt:

   Sjuul Bisschops aftredend 2020

   Jan Puper aftredend 2021
   Karsten Keppers aftredend 2022

  7. Pauze
  8. De begroting voor 2019-2020.
   Door penningmeester a.i. werd de begroting 2019-2020 aan de vergadering voorgelegd. De vergadering gaat akkoord met de begroting en als zodanig vastgesteld.
  9. Bestuur mutaties;
   Secretaris Frans Backus is aftredend en het bestuur stelt voor om hem te herbenoemen. De vergadering gaat unaniem akkoord, Frans Backus wordt herkozen
   Penningmeester Peter Beursgens is aftredend en niet meer herkiesbaar. Tot aan de start van de vergadering was er nog geen opvolger gevonden. De voorzitter neemt de functie van penningmeester tijdelijk waar, zodat de dagelijkse financiële gang van zaken doorgang kan vinden. De vergadering gaat akkoord.
   Vergadering gaat ook akkoord met Wil Peeters als opvolger van Gert van Dijks als ledenadministrateur.
  10. Mededelingen en voorstellen bestuur
   Voorstel 1; aanpassen consumptieprijzen met ingang van 1 november 2019. Voor leden met consumptiebonnen € 1,70 en voor niet leden is de consumptieprijs € 2,00. Deze prijs is ook voor leden van toepassing bij contante betaling en betaling via de pin. Verder wordt de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot penningen niet gewijzigd. Het bestuur gaat zich verder beraden hoe daarmee om te gaan in de toekomst.
   Bestuur stelt de leden voor om stappen te ondernemen om het clubpakket van sportlink aan te schaffen. Ruud Berkers geeft met behulp van een duidelijke presentatie de voordelen aan voor DES Swalmen
   De leden gaan akkoord met de aanschaf van het clubpakket van sportlink.
  11. Rondvraag

   

  Patrick Krantz; heeft vragen betreffende de afmetingen van de velden tijdens het jeugdtoernooi. Gezien het feit dat er in 2020 een veld meer beschikbaar is en het toernooi wordt gehouden op 2 dagen ( Hemelvaartsdag 21 mei 2020 en de zaterdag van het Pinksterweekend  30 mei 2020) zal het geen probleem zijn om de juiste afmetingen aan te brengen.
  Vraagt als vrijwilliger; of de vrijwilligers de € 22,50 die men als vrijwilliger kan terugvragen de procedure zo kan laten lopen dat dit automatisch verrekend wordt met de contributie. Nu moet iedereen het schriftelijk aanvragen, men heeft toch recht op dat geld. Huidige procedure is dat men zelf als vrijwilliger het moet terugvragen. Men vindt dit een verkapte sponsoring van de club. Het geld dat niet wordt teruggevraagd wordt besteed aan b.v. de vrijwilligersavond en vrijwilligersactiviteiten.

  Gebroeders Konings; stellen nogmaals FOX sport aan de orde. Hierbij stelt het bestuur dat de kosten veel hoger zijn dan de baten, ondanks het feit dat men denkt dat er dan bij thuiswedstrijden van DES Swalmen-1 meer mensen gebruikmaken van de kantine op speeldagen.

  Huub Cluitmans; vraagt aandacht voor het zoeken van sponsoren. Gezien de smalle bezetting van de commissie is dit geen kwestie van willen maar van kunnen. Indien er iemand zich daarvoor wil gaan inzetten zal het bestuur er zeker vrolijk van worden.

  John van den Groenendal; wil als scheidsrechter coördinator info avonden betreffende spelregels organiseren tijdens de winterpauze. Initiatief wordt toegejuicht. Verdere info volgt. Hij zal zich ook inspannen om tijdig te starten met spelers die de spelregeltest af moeten leggen.


  12. Sluiting
  Voorzitter sluit om 23.45 uur de vergadering, dank allen voor hun inbreng en wenst een fijn weekend.

  Swalmen, 2 november 2019
  Frans Backus
  Secretaris