• Inrichting Jeugdafdeling DES Swalmen

 • De jeugdafdeling van DES Swalmen is met circa 200 leden (en dus circa 400 ouders / verzorgers) een groot onderdeel van de vereniging. Binnen de vereniging is een jeugdcommissie actief die op bestuurlijk niveau aanhaking vindt via haar voorzitter bij de bestuursvergaderingen.

  De jeugdcommissie kent diverse taken en rollen:

  • Voorzitter
  • Coördinator
  • Technische Commissie

  Daarnaast bestaat de jeugdafdeling uiteraard uit de rol van trainer / leider.

  Met deze memo wordt aangegeven hoe het bestuur van DES Swalmen deze commissie vanaf het nieuwe seizoen 2022 - 2023 in wil richten op een manier waarmee alle taken worden ingevuld. Daarbij willen we graag dat de taken in omvang te behappen zijn voor onze vrijwilligers en dat meer vrijwilligers betrokken worden bij de jeugdafdeling. Kortweg; vele handen, lichter werk.

  Voorzitter

  • Bepaalt en actualiseert het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
  • Neemt deel aan vergaderingen van het dagelijks bestuur m.b.t. de gang van zaken binnen de jeugdcommissie.
  • Vertegenwoordigt de jeugdcommissie bij officiële gelegenheden naar buiten.
  • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
  • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
  • Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
  • Draagt zorg voor aanvraag en ontvangen VOG’s van jeugdkader.
  • Organiseert 1 of 2 keer per jaar een jeugdleidersvergadering.
  • Volgt de ontwikkelingen binnen de KNVB aangaande de jeugdzaken en bezoekt hiervoor bijeenkomsten. Zet dit verder uit binnen de jeugdcommissie.

  Coördinator

  • De jeugdcommissie kent vier coördinatoren voor diverse leeftijdscategorieën, te weten de bambino’s (JO7), de onderbouw (JO8 t/m JO11), de middenbouw (JO12 t/m JO15) en de bovenbouw (JO17 t/m JO19). Deze coördinatoren hebben een aantal algemene taken:
  • Contacten met en coördinatie van jeugdtrainers/leiders/coaches, alsmede contact met de ouders.
  • Signaleert vragen welke rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door indien nodig door aan de voorzitter / het bestuur.
  • Overlegt met trainers (gestructureerde vergaderingen) over de betreffende leeftijdscategorie.
  • Organiseert mede ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen (denk bijv. aan spelregeluitleg JO13-categorie, nieuwe wedstrijdvormen KNVB, etc).
  • Zorgt mede voor werving van jeugdtrainers/coaches/leiders
  • Organiseert mede wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdleden.
  Daarnaast zijn er een aantal specifieke taken, behorende bij de leeftijdscategorie:
  • Organisatie van toernooitjes met omliggende verenigingen (coördinator bambino)
  • Doorstroom naar senioren en afstemming hierover met Technische Commissie Senioren (coördinator bovenbouw)
  • Volgt het jeugdscheidsrechters beleid. (coördinator middenbouw en bovenbouw)

  Technische Commissie Jeugd

  De TCJ is een samenstel van vrijwilligers met verstand van de voetbaltechnische aspecten van de sport. Zij vormen het technisch hart binnen de jeugdcommissie. Zij hebben een aantal gezamenlijke taken en zijn individueel belast met enkele specifieke taken.

  Algemene taken

  • Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op het door de vereniging te voeren technische beleid.
  • Contact met de Technische Commissie Senioren, mede i.v.m. overgang junioren naar senioren in afstemming met de coördinator bovenbouw.
  • Bezoekt jeugdvoetbalwedstrijden (observeren t.b.v. bewaking uitvoering technisch beleid; oordeelvorming over kwaliteiten individuele spelers, optioneel met interne scouts).

  Specifieke taken:

  Per specifieke taak is één lid van de TCJ hoofdverantwoordelijke. Uiteraard doe je deze taken nooit helemaal alleen, maar bent daarvoor wel aanspreekpunt binnen de vereniging.

   • Kader en Opleidingen
    • Coördineert opleidingen richting KNVB of andere opleidingsinstituten.
    • Stimuleert trainers tot volgen van voetbaltechnische opleidingen en/of bijeenkomsten.
    • Zorgt voor werving van jeugdtrainers.
   • De (indeling van) teams
    • Geeft, samen met de coördinatoren, uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
    • Bepaalt samen met de overige leden van de TCJ de teamindeling voor het nieuwe seizoen en in uitzonderlijke situatie gedurende het seizoen, waarbij informatie ingewonnen wordt bij de trainers.
    • Verzorgt en coördineert de aan- en afmeldingen van spelers en trainers voor, na en gedurende het seizoen en vormt hierin de schakel naar de ledenadministratie.
   • Voetbaltechnische Zaken
    • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
    • Biedt aan trainers passende trainingsprogramma’s aan per leeftijdscategorie en verzorgt indien nodig / gewenst instructie.
    • Bewaakt de uitvoering door trainingen te bezoeken
   • Voetbaltechnische samenwerking
    • Onderhoudt de contacten met VVV-Venlo als partnerclub.
    • Coördineert vanuit DES de woensdagavond trainingen in samenwerking met VVV-Venlo.
    • Onderhoudt contacten met de Roermondse verenigingen over voetbaltechnische zaken.
    • Contacten onderhouden met BVO’s op het moment dat speler daar stage mag lopen.

  De trainer / leider

  Elk jeugdteam wordt begeleid door twee en bij voorkeur drie personen. Daarbij worden de rollen van trainer (voetbaltechnische zaken) en leider (ondersteunende taken) onderscheiden. Elke rol heeft verschillende verantwoordelijkheden.

  Trainer

  • Rondom wedstrijden: Coachen, beïnvloeden van spelers, op een positieve manier, motiveren
  • Opstelling maken voor de wedstrijd
  • Ervoor zorgen dat er op wedstrijddagen voldoende spelers beschikbaar zijn en indien dit in overleg met trainers van andere teams realiseren, waarbij de verenigingsafspraken over het lenen van spelers als uitgangspunt gelden. Mocht dat niet lukken, kan een beroep worden gedaan op de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.
  • Trainingen: Leren voetballen, met aandacht voor discipline, sfeer en plezier. Oefenstof bij voorkeur afstemmen op de behoefte en kwaliteit van de spelersgroep, met aandacht voor de visie van DES Swalmen.
  • Actieve deelname aan het Talentenplan in samenwerking met VVV, waaronder de woensdagavond circuittrainingen en diverse scholingsbijeenkomsten.
  • Nabespreking van wedstrijd en training.
  • Analyseren van wedstrijden en de oefenstof hierop aanpassen.

  Leider

  • Communicatie: Spelers en ouders informeren over wedstrijden en trainingen, afgelastingen
  • Ouders vragen om hulp bij wedstrijden (bijv. grensrechter, vanaf jO-13)
  • Communicatie met wedstrijdsecretariaat / scheidsrechters coördinator over wedstrijdzaken
  • Opstellen en actualiseren van: Spelersgegevens (iom TCJ en ledenadministratie), wedstrijdprogramma, rijschema, wasschema en poetsschema
  • Digitaal Wedstrijdformulier invullen (wedstrijdzaken app)
  • Zorgdragen dat kleedlokalen gepoetst worden
  • Bij thuiswedstrijden: Ontvangst tegenstander. Leiding tegenstander consumptiebonnen verstrekken, die zijn verkrijgbaar in de kantine. Leiding tegenstander tevens sleutelkleedkamer en instructie kleedkamer verstrekken.
  • Melden van ongewenst gedrag van ouders en/of spelers aan jeugdcommissie / bestuur.
  Organogram

  In onderstaand organogram zijn de diverse rollen ten opzichte van elkaar gepositioneerd. De blauwe rollen maken samen de jeugdcommissie. Tevens een invulling van reeds bekende namen ingaande seizoen 2022 – 2023.

  Inrichting Jeugdafdeling DES Swalmen 2